Ontwikkelingen

Deelname in Zuiderzeehaven beëindigd

Met uw instemming (Statenvoorstel en besluit) is de samenwerking in Zuiderzeehaven per 1 maart 2018 beëindigd. De samenwerking had tot doel om industriehaventerrein Zuiderzeehaven in Kampen te ontwikkelen tot een duurzaam bedrijventerrein (50 ha) met hoogwaardige voorzieningen. De opgave was grotendeels volbracht: het industriehaventerrein is ontwikkeld tot regionaal bedrijventerrein voor watergebonden bedrijvigheid en 75% van de kavels is verkocht. Met nog twee kavels te verkopen was de publiek-private samenwerking een te zwaar middel geworden. De twee resterende percelen zijn verkocht aan de gemeente Kampen. Zo is geborgd dat de opgave van de Zuiderzeehaven wordt voltooid.

Beleidskader

Het beleid voor verbonden partijen is vastgelegd in de Nota verbonden partijen Overijssel (Statenvoorstel en geamendeerd besluit).

Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt hebben wij per verbonden partij een risicoprofiel opgesteld ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit in het weerstandsvermogen.  In een aantal gevallen is een risicovoorziening en - reserve opgenomen die aangeeft voor welke verbonden partij deze dekking is opgenomen in onze provinciale begroting; wat de hoogte van deze dekking is en voor welk risico. Het deel dat niet is opgenomen in de risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Verbonden partijen

Bedrijfsvoeringsorganisatie

Besloten Vennootschappen

Naamloze Vennootschappen

Openbare lichamen

Rechtspersoon bij wet

Verenigingen