Ontwikkelingen

De inhoudelijke opgaven in de fysieke leefomgeving zijn divers. Deze opgaven pakken we niet alleen op, maar samen met de partners binnen en buiten de regio. Onze rol verschilt hierbij per opgave. Zo doen we enerzijds pilots en experimenten en anderzijds garanderen we basiskwaliteiten als veiligheid en identiteit. Stad en platteland zijn hierbij geen tegenstelling. Ze dragen elk op hun eigen wijze bij aan de maatschappelijke opgaven in Overijssel.

Actuele opgaven voor 2019 zijn:

  • Verpaupering recreatieparken
  • Vrijkomende Agrarische bebouwing
  • Klimaatadaptatie
  • Gebiedsagenda's
  • Vitaliteit van binnensteden