Context

Met de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij door een vermindering van de stikstofdepositie voor betere natuur en voor economische ontwikkelingsruimte. Uit de monitoring van het PAS kan naar voren komen dat op een gegeven moment aanvullende emissie reducerende maatregelen nodig zijn (een zogenaamd “reservepakket”). Wij maken met het Rijk daarover nadere afspraken en over ieders rol en inzet.

Een toekomstbestendige balans tussen natuur en landbouw vraagt om de ontwikkeling van nieuwe concepten en benaderingen. Hierbij kan gedacht worden aan natuurinclusieve landbouw en meer circulaire landbouw. Wij stimuleren innovatieprojecten voor de ontwikkeling van concepten en benaderingen die een grotere duurzaamheid verbinden aan een financieel-economisch gezonde bedrijfsvoering.

Naar aanleiding van de tussenbalans van het coalitieakkoord ronden wij de strategieontwikkeling voor de verduurzaming van het landelijk gebied af, inclusief de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). De strategieontwikkeling geeft ons inzicht in kansen, knelpunten en handelingsperspectieven op basis waarvan vervolgstappen bepaald kunnen worden.

Acties

  1. Indien uit de monitoring blijkt dat dit nodig is, maken we met het Rijk afspraken over de inzet van "reservemaatregelen".
  2. Uitwerking en uitvoering van doorbraakprojecten voor verduurzaming en financieel-economische versterking van de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven.
  3. Afronden strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

1e kwartaal: Oplevering strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.