Context

Het natuurbeleid is gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Hierdoor zijn wij in de volle breedte verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ is vertaald in de provinciale Natuurvisie die integraal onderdeel is van de Omgevingsvisie. Hierin hebben wij ons natuurbeleid geïntegreerd met ons economisch beleid, ruimtelijke beleid, milieubeleid, waterbeleid en cultuurbeleid.

Acties

  1. Op basis van de uitkomsten van de Strategieontwikkeling Landelijk Gebied en de uitkomsten van het Klimaatakkoord bepalen we op welke wijze het natuurbeleid meer in samenhang met andere opgaven kan worden opgepakt.
  2. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners te peilen hoe de implementatie van de natuurvisie kan worden geoptimaliseerd.
  3. Op basis van ervaringen die wij opdoen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, bepalen we welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de jaarlijks actualisatie van de Omgevingsvisie.
  4. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’, zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
  5. Eind 2019 loopt het huidige uitvoeringsprogramma ‘Natuur voor Elkaar’ en het bijbehorende investeringsbudget af. Samen met onze partners komen wij in de loop van 2019 met voorstellen voor een vervolg.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.