Context

In het kader van de bescherming van natuurwaarden, leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor agrarisch natuurbeheer aangevraagd kunnen worden.

Sinds 2016 kunnen alleen nog agrarische collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond. De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer wordt landelijk zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Afhankelijk van de uitvoering van de Ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2, Ontwikkelopgave Natura 2000) wordt het aantal contracten de komende jaren groter.

De achteruitgang van weidevogels staat breed in de belangstelling. Agrarisch natuurbeheer is één van de mogelijkheden om deze achteruitgang te stoppen. Door het Rijk is voor de jaren 2018-2020 landelijk € 31 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Actieplan Weidevogels (beheer en inrichting). Het Overijsselse actieplan hebben wij in 2018 samen met de agrarische collectieven opgesteld. Zij dienen ook de aanvragen in voor besteding van deze extra middelen. Daarnaast richt het programma Agro&Food zich op het bevorderen van natuurinclusieve landbouw.

Acties

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.
  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
  3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).