Context

Beheerplannen hebben een looptijd van zes jaar. In 2018 hebben we de laatste beheerplannen vastgesteld en twee beheerplannen aangepast op basis van uitspraken van de Raad van State. In 2019 evalueren we de beheerplannen en ontwikkelen we het plan van aanpak voor het opstellen van de volgende generatie beheerplannen. Een belangrijk onderdeel van de volgende generatie beheerplannen is de uitwerking van de uitbreidingsdoelstellingen. Het uitwerken hiervan zal op gebiedsniveau plaatsvinden waarbij afstemming met de betrokkenen in de gebiedsprocessen van belang is. Tot slot zullen wij in 2019 inzetten op kennisdeling met partners, waaronder de nieuwe provinciale Statenleden.

Wij voeren de beheerplannen uit in het kader van de ontwikkelopgave EHS / Natura2000. Zie ook prestatie 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000.

Acties

  1. Evaluatie proces totstandkoming beheerplannen Natura 2000.
  2. Opstellen Plan van aanpak voor de volgende generatie beheerplannen.
  3. Als onderdeel van plan van aanpak: start uitwerken van uitbreidingsdoelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.