Context

Het programma Slimme Mobiliteit heeft tot doel innovaties toe te passen in het verkeer- en vervoerssysteem, waardoor bereikbaarheid , duurzaamheid en veiligheid een impuls krijgen. Vanuit het Rijksprogramma Beter Benutten wordt meegewerkt aan landelijke ITS-projecten (Intelligente Transport Systemen). In het verlengde hiervan is gezamenlijk met andere Overijsselse overheden, het Rijk, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen gestart met het programma Slimme Mobiliteit in Overijssel. Waar mogelijk wordt ook samen opgetrokken met de provincie Gelderland.

Doel hiervan is het verkennen van onze rol in de sterk veranderende mobiliteitsomgeving. Zie ook prestatie 4.6.11 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement . Dit wordt gedaan door te leren, verkennen en vooral te doen. Eind 2017 hebben we - samen met genoemde partners - een zogenoemde actie-agenda Go Voort opgesteld. In de periode 2018-2021 willen we kansrijke innovaties in de praktijk toepassen. Naast de mogelijkheden die Beter Benutten biedt, kijken we daarbij ook of we gebruik kunnen maken van het programma Launching Customer (van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) dat innovatieve praktijktoepassingen ondersteunt, en zoeken we aansluiting bij landelijke thema's en programma's, zoals MaaS (Mobility as a Service) van het ministerie van IenM.

Acties

  1. Wij voeren samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (plastic road experiment en iVRI koppeling fietsstromen met regelinstallaties op punten van de fietssnelweg F35) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

http://www.overijssel.nl/publish/pages/165744/actie-agenda_slimme_mobiliteit_go_voort.pdf

www.dutchmobilityinnovations.com - Communities - MaaS Regional Pilots - Twente