Context

Wij voeren het project uit conform de besluiten uit de coalitieperiode 2009 - 2014 en de daarop volgende besluitvorming in PS. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Zwolle en Dalfsen, waarin financiële bijdragen aan het project zijn vastgelegd. De opwaardering, binnen de kaders van het Provinciaal Inpassing Plan, betreft de inrichting van de N340 als 80 km/uur-weg, deels 1x2 en deels 2x2 rijstroken, met gelijkvloerse kruisingen en aansluitingen, inclusief de verbetering van het knooppunt met de rijksweg A28. Alsmede de realisatie van de onderdoorgang in de N377 bij Balkbrug.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. In het eerste kwartaal start de opdrachtnemer de ontwerpfase.
  2. Acceptatie van diverse (projectmanagement)plannen en de toetsing van het (deel)ontwerp van opdrachtnemer.
  3. Minnelijke grondverwerving en vervolg onteigeningsprocedure van gronden van tracédeel 3 (van de Ankummerdijk tot de N48 ).
  4. Wij starten de grondverwerving en de onteigeningsprocedure voor de optimalisatiemaatregelen.
  5. Verwachte start uitvoering door de opdrachtnemer in het vierde kwartaal.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

In deze prestatie hebben wij een uitvoerende en financierende rol. De provincie is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website N340

Mijlpalen:

Start uitvoering