Context

Het kernnet openbaar vervoer is onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel. De herijking eindigt in 2018, maar de transitie van openbaar vervoer, zoals beschreven in het Koersdocument OV, wordt nog de nodige jaren voortgezet. Binnen de transitie zoeken wij samen met partners naar nieuwe vormen van mobiliteit en blijven we vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Een van de voorbeelden is het in 2018 ontwikkelde Twente-flex als vorm van vraagafhankelijk openbaar vervoer.


De voor de transitie opgestelde subsidieregeling "Nieuwe mobiliteit" is voor geheel Overijssel.

De transitie van het OV zetten we ook voort in aanbestedingstraject voor het OV in 2020.

Acties

  1. Wij gunnen de busconcessie IJssel-Vecht in het eerste kwartaal en starten de implementatie.
  2. Wij evaluëren het nieuwe vraagafhankelijke OV-systeem Twente-flex in Rijssen-Holten. Daarnaast onderzoeken wij of dit systeem ook in andere gemeenten een meerwaarde kan bieden.
  3. Wij realiseren laadinfrastructuur op strategische plekken voor elektrisch rijden van bussen in het kader van de verduurzaming van het openbaar vervoer.
  4. Wij ondersteunen inspirerende initiatieven vanuit de samenleving met kennis en financiën om de haalbaarheid te vergroten.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het openbaar vervoer het initiatief bij de ombouw. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet openbaar vervoer en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2015 en bijbehorend besluit