Context

Het beleid in de provinciale Omgevingsvisie is gericht op de balans tussen ontwikkelingen en kwaliteit.

Acties

  1. Wij ondersteunen partijen en projecten die bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de Groene Omgeving en het debat daarover (zoals AtelierOverijssel).
  2. We voeren verkenningen uit en ondersteunen pilots voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
  3. Wij doen en stimuleren studies, workshops, onderzoeken, visievorming en kennisbijeenkomsten. Hiermee ontwikkelen en verspreiden we samen met partners kennis.
  4. Wij werken met onze partners in het netwerk Overijssel op Streek aan de verbinding tussen stad en land.
  5. Wij brengen aard, omvang en het benodigde instrumentpalet in beeld voor een vernieuwende aanpak wonen. We nemen u mee in dit proces.
  6. Wij helpen 15 initiatieven/projecten verder: woonvormen waar bewoners initiatiefnemer zijn en waar we van kunnen leren.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Faciliteerder. Wij introduceren al in de ontwerpfase ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke plannen in het landelijk gebied. Uitvoering door initiatiefnemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.