Context

Wij zijn (bestuurlijk en ambtelijk) actief betrokken bij de onderzoeken en uitwerkingen binnen het Deltaprogramma Rivieren, IJsselmeergebied en Ruimtelijke Adaptatie met een focus op de IJssel, de IJssel-Vechtdelta en Twente. Hierin werken wij met partners aan: kennisontwikkeling en innovatie en het uitwerken en realiseren van de voorkeurstrategie voor de IJssel en het IJsselmeer (organisatie: onder andere Stuurgroep IJssel, Bestuurlijk Platform IJsselmeer). Daarnaast zijn er raakvlakken met onze prestaties voor waterveiligheid (zie prestatie 1.4.1 ), IJssel-Vechtdelta (zie prestatie 1.4.3 ), Ruimte voor de Vecht (zie prestatie 8.1.4),  Zoetwatervoorziening Oost Nederland (zie prestatie 1.5.1 ) en klimaatadaptatie (zie prestatie 1.4.5).

Acties

  1. Wij informeren u over de voortgang van de IJsselmeer Gebiedsagenda.
  2. Wij informeren u over de voortgang van het programma integraal riviermanagement.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen wij in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Deltaprogramma