Context

In een Regionaal Adaptatie Plan hebben we samen met partners een regionale vertaling gemaakt van de Nationale Adaptatie Strategie en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarnaast worden ervaringen opgedaan en gedeeld in de City Deal klimaatadaptatie, de Climate Campus en het Living Lab IJssel-Vechtdelta en de hoge delta van de Twentse stedenband (Klimaat actieve stad). Wij hebben een eerste vertaling van deze opgave in samenwerking met onze partners vorm gegeven en verwerkt in de revisie van de omgevingsvisie [zie prestatie 1.1.1]. De komende jaren werken we samen met andere overheden aan stresstesten en uitvoeringsprogramma's.

Acties

  1. We voeren pilots en onderzoeken uit op basis van het Regionale Adaptatie Plan.
  2. We voeren samen met gemeenten en waterschappen stresstesten uit om de effecten van klimaatverandering beter in beeld te krijgen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we in dit proces situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.