Context

Afgelopen jaren is door regionale overheden en maatschappelijke organisaties -in samenhang met het nationale Deltaprogamma- een strategie en werkprogramma opgesteld voor zoetwatervoorziening in Oost-Nederland. Kern van de strategie is zuinig watergebruik en voorraadvorming van grond- en oppervlaktewater. De komende jaren voeren wij met onze partners in Rijn-Oost verband de deltabeslissing Zoetwatervoorziening en de bestuursovereenkomst tussen regio en Rijk van september 2015 uit. Hierbij is er een relatie met de ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland/Natura 2000 [prestatie 8.1.2 ] en Klimaatadaptatie [prestatie 1.4.5 ]. Daarnaast implementeren we Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie, zie ook [prestatie 1.4.2 ] en [prestatie 1.1.5].

Acties

  1. Wij voeren de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland en het Werkprogramma Zoetwatervoorziening hoge Zandgronden uit. Wij cofinancieren daarom initiatieven onder andere uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het gaat hierbij zowel om zoetwatermaatregelen als waterkwaliteitsmaatregelen (zie prestatie 1.5.2).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op grond van de Waterwet hebben we een kaderstellende taak. Voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Zoetwatervoorziening Oost-Nederland