Context

Wij hebben zowel volgens de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet als ook de Omgevingswet per 2021 taken en bevoegdheden om onze provinciale belangen te behartigen in onder andere gemeentelijke ruimtelijke plannen en visies.

Acties

  1. Waar nodig zetten we ons provinciaal instrumentarium in op gemeentelijke plannen als daarin onvoldoende rekening is gehouden met het provinciaal belang zoals verwoord in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel (zie prestatie 1.1.1). Als resultaat van goede voorkantsamenwerking (zie prestatie 1.1.2) is dit slechts nodig op maximaal 2% van de gemeentelijke bestemmingsplannen.
  2. Wij bereiden onze werkwijze van onze wettelijke taken en bevoegdheden in de ruimtelijke ordening voor op de invoering van de Omgevingswet in 2021.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Inzet van het wettelijk instrumentarium ondersteunt de regierol van de provincie in het ruimtelijk domein

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.