Context

Wij stellen beleid op voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Milieubeheer, Wet Bodembescherming, Mijnbouwwet, Wet Luchtvaart, Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet. Wij houden het beleidsplan actueel en maken de programmering van werkzaamheden voor deze wetten. Nieuwe taken nemen we op in beleid en jaarprogramma. Voor 2019 kan dit gaan over opkomende thema’s zoals volksgezondheid en nieuwe ontwikkelingen zoals zeer zorgwekkende stoffen, energie, afvalstoffen en schone lucht.

Wij organiseren een doelmatige en effectieve samenwerking tussen de betrokken uitvoerende instanties.

Acties

  1. Wij stellen het nieuwe beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 1 september vast.
  2. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2020 voor 1 december op.
  3. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij voeren een wettelijke taak uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Beleidsplan VTH: 1 september 2019Jaarprogramma VTH: 1 december 2019