Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden wij ruimte voor economische ontwikkeling.

Door aanvullende of wijzigende wetgeving op het gebied van energie, zeer zorgwekkende stoffen en afvalstoffen is een versnelde actualisatie van vergunningen nodig.

Acties

  1. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
  2. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. Bij risicovolle bedrijven beoordelen wij de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.
  3. Het toezicht op de naleving voeren wij uit overeenkomstig het jaarprogramma.
  4. Wij treden handhavend op conform onze handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk).
  5. Wij maken In 2019 een inhaalslag in verband met versneld actualiseren van vergunningen van bedrijven met betrekking tot energie, het landelijk afvalbeheerplan en zeer zorgwekkende stoffen.
  6. Wij voeren pilots uit om te onderzoeken of toezicht en handhaving vereenvoudigd kunnen worden door gebruik te maken van big data.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.