Context

Vanuit onze wettelijke taak zorgen wij als fondsbeheerder voor continuïteit in financieel beheer voor nazorg stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek. Eens in de vijf jaar actualiseren we de nazorgplannen voor de drie stortplaatsen. In 2020 vindt de volgende actualisatie plaats.

Acties

  1. Wij stellen het jaarverslag 2018 en de begroting 2020 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.
  2. Met de exploitanten van de stortlocaties hebben wij bestuurlijk overleg.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van de wettelijke taak, wij doen dit door middel van de verbonden partij Nazorgfonds gesloten stortplaatsen. Daarnaast zijn wij investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.