Context

De verantwoording over de inzet van publieke middelen vindt plaats over de geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties. Wij hebben hiervoor P&C rapportages ontwikkeld die op destaatvan.overijssel.nl worden gepubliceerd. Wij blijven aansluiten bij de ontwikkelingen die andere decentrale overheden op dit onderwerp laten zien.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een tijdige oplevering van de Planning en Controlcyclus (begroting, monitor en jaarrekening).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.