Context

Als publieke organisatie hebben wij de plicht om de publieke middelen doelmatig en –treffend in te zetten. Onze controlorganisatie ziet hier op toe.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een adequate administratie die tegemoet komt aan de wettelijke eisen.
  2. Wij voeren een treasurybeleid in overeenstemming met het geldende beleidskader.
  3. Wij voeren het risicobeleid uit conform de nota risicomanagement.
  4. Wij zorgen voor externe communicatie-uitingen bij de provinciale activiteiten.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.