Context

Door (continue) verbetering van de interne organisatie kunnen we onze maatschappelijke opgaven nog beter uitvoeren.

Acties

  1. In opdracht van GS voeren wij minimaal één onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur (217a Provinciewet).
  2. Wij begeleiden en adviseren bij onderzoeken van de Rekenkamer Oost-Nederland.
  3. Wij voeren in opdracht van GS de verbijzonderde interne controle uit waarmee wij een oordeel geven over de rechtmatigheid van de materiële en financiële processen. Onze aanbevelingen leiden tot optimalisering van het proces. De accountant steunt op onze werkzaamheden bij haar jaarrekeningwerkzaamheden.
  4. Wij stellen het normenkader rechtmatigheid, met daarin opgenomen de goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole, op. Deze wordt bij de monitor Overijssel I ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten.
  5. Wij implementeren het nieuwe risicomanagementbeleid (inclusief door GS vastgestelde uitvoeringskader) in de organisatie en faciliteren de eenheden bij de uitvoering van het risicomanagement. Hiermee dragen we bij aan het risicogericht sturen van de provincie.
  6. Wij ondersteunen GS en directie bij het optimaliseren van de control, waaronder ook de governance, in de organisatie. Daartoe maken we gebruik van kennis en best practises die we vergaderen uit ons netwerk en implementeren in onze organisatie. Naast nieuwe instrumenten onderzoeken we ook de toepassing van softcontrols in de organisatie.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.