Ontwikkelingen

  1. De aflossingen en couponrentes vanuit de obligatieportefeuille vormen voor 2019 wederom een belangrijke toename van de liquiditeitspositie.
  2. De kapitaalmarktrente is, en blijft naar verwachting, extreem laag.
  3. De twee hybride leningen die we hebben verstrekt aan de sectorbank BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) leveren een structureel rendement op van € 2,5 miljoen op jaarbasis. Gelet op het hybride karakter is hiervan € 1,5 miljoen structureel en € 1 miljoen incidenteel begroot.
  4. De liquiditeitspositie toont de komende jaren nog een stijgende lijn vanwege de vrijval vanuit de obligatieportefeuille.

Beleidskader

Het beleidskader van de Treasury is enerzijds de wetgeving zoals de wet Fido en Ruddo en de Handreiking Treasury 2015 van het Ministerie van BZK, die voorschriften geven voor de financiering door decentrale overheden. Anderzijds wordt het beleidskader bepaald door met name de Financiële Verordening Provincie Overijssel (2016), de Uitvoeringsregeling Treasury Provincie Overijssel (2014) en de beleggingsmandaten voor de twee externe vermogensbeheerders die onze obligatieportefeuille beheren. Een onafhankelijk vermogensadviseur begeleidt ons daarbij. Het beleidsuitgangspunt voor de obligatieportefeuille is 'buy and hold'. Dit houdt in dat we de obligaties in principe aanhouden tot einde looptijd.

De provincie heeft geen opgenomen leningen maar een substantiële liquiditeitspositie die verplicht wordt aangehouden bij de Schatkist. Vanwege de extreem lage (i.c. negatieve) rentetarieven in de geldmarkt zijn de verwachte rentebaten minimaal. De rentecoupons die wij uit de obligatieportefeuille ontvangen worden toegerekend aan de betreffende boekjaren en als baten verantwoord op het taakveld Treasury.

Risico's

Volgens onze Uitvoeringsregeling Treasury en de Wet Fido gaat het met name om de beheersing van de rente-, koers-, krediet-, en liquiditeitsrisico’s. Kijkend naar de prognose van de liquiditeitenontwikkeling is het liquiditeitsrisico minimaal.  Dat geldt ook voor renterisico’s omdat we geen kort-  en langlopende leningen hebben opgenomen. Alle obligaties in de vermogensbeheer portefeueille luiden in Euro, dus is er geen valutakoersrisico. Elke obligatie kent wel een kredietrisico. Dat risico is echter zo veel mogelijk ingeperkt, omdat het staatobligaties betreft, of overheidsgerelateerde instellingen, danwel obligaties met onderpand ('covered bonds'). De gehele obligatieportefeuille alsmede de participatie in de hybride leningen van BNG Bank wordt aangehouden bij een onafhankelijke custodian ('bewaarbank').