Inleiding

Het budgettair perspectief toont de financiële ruimte voor de komende begrotingsjaren. In het budgettair perspectief wordt de budgettaire ruimte (het bedrag in de kolom AR' / ‘Algemene Reserve’) en de budgettaire ruimte voor specifieke jaarschijven (de kolommen 2019 tot en met 2022) in beeld gebracht.Het budgettair perspectief volgt op het meerjarig overzicht van baten en last ...

Overzichtstabel

Mutaties