Inleiding

Het meerjarig overzicht van baten en lasten is een overzicht van opbrengsten en kosten. Het overzicht laat zien hoe de reeds genomen besluitvorming zich vertaald in de financiële administratie. Om te zien welke budgettaire ruimte er nog is ter dekking van toekomstige besluitvorming, verwijzen wij u naar het budgettair perspectief.De kosten worden gepresenteerd op subtotaal per kerntaak. Voor ...

Spelregels

De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel geen aanvullende spelregels geformuleerd.

Overzicht

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Naam

Jaarrekening2017

Begroting2018

Begroting2019

Begroting2020

Begroting2021

Begroting2022

Algemene uitkeringen

108.042

109.100

109.100

109.100

109.100

109.100

Lokale heffingen

228.120

192.660

199.222

196.257

187.141

186.341

Dividend

32.816

26.848

21.222

21.384

20.289

18.790

Saldo financieringsfunctie

26.292

26.465

21.870

12.391

8.588

3.815

Overige algemene dekkingsmiddelen

4.907

1.600

-15.450

-12.885

-11.985

-14.550

Definities

- De post 'algemene uitkeringen' bevat de baten die conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het provinciefonds worden toegevoegd.

- De post 'lokale heffingen 'bevat de baten die voortkomen uit de ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting. De omvang van deze post is gebaseerd op de tellijsten zoals die door de Belastingdienst zijn gecommuniceerd.

- De post 'dividend' bevat het dividend van de deelnemingen.

- De post 'saldo financieringsfunctie' bevat alle baten (rente) van de uitzettingen. Voor wat betreft de geldleningen met een looptijd < 1 jaar, gaat het om de saldi van de rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren. Gelet op de geboden rendementen en de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren verwachten wij geen baten uit kortlopende uitzettingen. De geldleningen met een looptijd > 1 jaar betreffen de opbrengsten uit vermogensbeheer en beleggingen in obligaties. De ramingen vanaf 2018 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille per ultimo juli 2017 en voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

- Alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en de mutaties op de reserves.

Mutatie reserves