Inleiding

Het overzicht van incidentele & structurele baten en lasten toont per budget de specifieke eigenschappen. Het laat zien of een budget een incidenteel of structureel karakter heeft. Dat is ook waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezicht op houdt. Zij toetsen het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenraming van provincies. Duurzaam financieel e ...

Spelregels

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt toezicht op het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en Meerjarenraming van provincies. Eén van de toetspunten is het duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De structurele baten dienen dus gelijk of hoger te zijn dan de structurele lasten. Het beleid ...

Overzichtstabel

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Totaal baten

-1.107.686

-899.167

-707.929

-577.284

-526.978

-460.087

waarvan structurele baten

-367.364

-382.506

-381.222

-372.518

-367.034

-360.164

waarvan incidentele baten

-740.322

-516.661

-326.707

-204.766

-159.944

-99.924

Totaal lasten

1.048.785

899.167

707.929

565.750

520.378

436.326

waarvan structurele lasten

266.243

343.471

356.142

365.102

366.046

351.770

waarvan incidentele lasten

782.542

555.696

351.788

200.648

154.333

84.556

Saldo na bestemming (baten - lasten)

-58.901

-11.534

-6.599

-23.762

Specificatie incidenteel / structureel