Inleiding

Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva. De term "balans" doelt op het evenwicht tussen de activa en de passiva. Activa zijn kort gezegd de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen en vreemd vermo ...

Spelregels

De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel geen aanvullende spelregels geformuleerd.

Overzicht

Toelichtingen:

 • De afname in de post immateriële vaste activa is gelegen in de reguliere afschrijvingen op de bij aanschaf van de obligatieportefeuille verworven agio.
 • De toename in de post materiële vaste activa wordt veroorzaakt door de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren, waar wij tot 2016 de voorkeursvariant volgden waarbij deze investeringen rechtstreeks als last in de exploitatie waren opgenomen.
 • De toelichtingen op de financiële vaste activa zijn als volgt:
  • Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen: Deze stijging wordt veroorzaakt door mutaties in Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel N.V., Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V. en Energiefonds Overijssel.
  • Leningen aan deelnemingen: De belangrijkste mutaties bestaan uit de geraamde verstrekkingen aan het Energiefonds Overijssel, de aflossingen op de achtergestelde lening aan Vitens en de aflossing op de bruglening door Enexis in 2019.
  • Overige langlopende leningen: De afnamen in deze post bestaat uit de geraamde aflossingen op de verstrekte leningen.
  • Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier én Overige uitzettingen beide met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: De afname in deze post bestaat uit de geraamde aflossingen op obligaties binnen de obligatieportefeuille

Immateriële vaste activa - Details

Boekwaarde 01-01-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2019

Immateriële vaste activa:

7.111

2.727

4.384

- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

7.111

2.727

4.384

- Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Materiële vaste activa - Details

Boekwaarde 01-01-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2019

Investeringen met een economisch nut:

40.433

5.871

5.021

41.283

- Grond en terreinen

- Woonruimten

188

16

172

- Bedrijfsgebouwen

29.754

2.213

2.139

29.828

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

- Vervoermiddelen

33

221

7

247

- Machines, apparaten en installaties

9.710

3.106

2.766

10.050

- Overige materiële vaste activa

748

330

93

985

Boekwaarde 01-01-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2019

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

- Grond en terreinen

- Woonruimten

- Bedrijfsgebouwen

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

- Vervoermiddelen

- Machines, apparaten en installaties

- Overige materiële vaste activa

Boekwaarde 01-01-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2019

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

134.169

58.675

2.038

5.533

185.273

- Grond en terreinen

- Woonruimten

- Bedrijfsgebouwen

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

134.169

58.675

2.038

5.533

185.273

- Vervoermiddelen

- Machines, apparaten en installaties

- Overige materiële vaste activa

Financiële vaste activa - Details

Boekwaarde 01-01-2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen / Aflossingen

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2019

Financiële vaste activa:

1.198.536

41.233

223.652

1.016.117

- Kapitaalverstrekkingen aan:

159.231

12.300

171.531

> Deelnemingen

159.231

12.300

171.531

> Gemeenschappelijke regelingen

> Overige verbonden partijen

- Leningen aan:

371.085

26.560

70.537

327.108

> Openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

32.774

60

32.834

> Woningbouwcorporaties

> Deelnemingen

338.311

26.500

70.537

294.274

> Overige verbonden partijen

- Overige langlopende leningen

65.865

2.373

4.715

63.523

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

43.100

43.100

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

559.255

148.400

410.855

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Details

Boekwaarde 01-01-2019

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde
31-12-2019

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

406.187

108.022

26.257

487.952

- Vorderingen op openbare lichamen

31.647

31.647

- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

- Overige verstrekte kasgeldleningen

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

- Rekening-courantverhouding met het Rijk

353.294

84.601

437.895

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

759

1.299

1.299

759

- Overige vorderingen

4.726

4.726

- Overige uitzettingen

15.761

22.122

24.958

12.925

Eigen vermogen - Details

Boekwaarde 01-01-2019

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2019

Eigen vermogen / algemene reserves:

854.874

49.815

41.722

862.967

- Algemene risicoreserve

44.110

44.110

- Algemene reserve

82.238

19.962

13.798

88.402

- Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel

201.174

19.520

10.450

210.244

- Algemene reserve grondzaken

90.369

6.364

13.505

83.228

- Algemene reserve egalisatie plafond BCF

7.931

7.931

- Algemene financieringsreserve

429.052

3.969

3.969

429.052

Boekwaarde 01-01-2019

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2019

Eigen vermogen / bestemmingsreserves:

860.428

168.288

259.944

768.772

- Reserve Europese programma's

23.786

4.331

4.076

24.041

- Reserve provinciale infrastructuur

1.023

48

1.071

- Reserve waterwegen

4.718

212

4.930

- Reserve bodemsanering

36.071

8.145

5.806

38.410

- Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

207.530

10.450

56.866

161.114

- Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland

240.227

66.477

106.726

199.978

- Reserve afrekening pMJP/ILG

8.746

75

8.671

- Reserve Verkeer & Vervoer

83.661

83.660

1

- Reserve dekking kapitaallasten activa

253.594

665

252.929

- Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer

48.625

998

47.627

- Reserve openbaar vervoer

30.000

30.000

- Reserve drinkwater

1.072

1.072

Voorzieningen - Details

Boekwaarde 01-01-2019

Toevoeging

Vrijval

Aanwendingen

Boekwaarde 31-12-2019

Voorzieningen:

71.261

19.718

22.414

68.565

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s:

65.786

2.771

4.862

63.695

Waarvan regulier

23.314

567

450

23.431

> Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

7.542

450

300

7.692

> Voorziening resultaten gebiedsexploitaties

14.726

117

14.843

> Voorziening reorganisatie

1.046

150

896

Waarvan gesaldeerd

42.472

2.204

4.412

40.264

> Voorziening lening Stichting WMC

500

500

> Voorziening participatie HMO

1.161

1.161

> Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

103

103

> Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder

1.870

123

1.747

> Voorziening lening Empyro Hengelo

1.313

250

1.063

> Voorziening verplaatsing Stork Hengelo

13.741

2.204

534

15.411

> Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden

1.505

1.505

> Voorziening afwikkeling verkoop Attero | ESCROW

10.000

2.000

8.000

> Voorziening lening Sanderink Technology Centre

257

257

> Voorziening grondbezit

5.197

5.197

> Voorziening dubieuze debiteuren

333

333

> Voorziening revolving fund grondvoorraad

6.492

6.492

> Voorziening deelneming HFO

- Egalisatievoorzieningen:

4.052

15.831

15.831

4.052

> Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

4.052

15.831

15.831

4.052

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:

1.423

1.116

1.721

818

> Voorziening besteding grondwaterheffing

1.423

1.116

1.721

818

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Details

Saldo 01-01-2019

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2019

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:

2

2

- Obligatieleningen

- Onderhandse leningen van:

> Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

> Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

> Binnenlandse bedrijven

> Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

> Overige binnenlandse sectoren

> Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

- Door derden belegde gelden

- Waarborgsommen

2

2

- Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

Overlopende passiva - Details

Boekwaarde 01-01-2019

Ontvangen bedragen

Rente

Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen

Boekwaarde 31-12-2019

Overlopende passiva:

205.977

781

1.110

205.648

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

194.008

194.008

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2.011

781

1.110

1.682

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten baste van volgende begrotingsjaren komen

9.958

9.958