Ontwikkelingen

In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 was de taakstelling opgenomen om de formatie in te krimpen van 830 formatieplaatsen naar 750 formatieplaatsen. In de perspectiefnota 2018 hebben wij aangegeven dat deze taakstelling is gerealiseerd. Vanaf deze nota hanteren wij niet langer een formatieplafond. Sturing vindt plaats op het budget voor personeelsgebonden kosten.

De formatieontwikkeling blijft uiteraard wel een belangrijke parameter voor de omvang van de personeelsgebonden kosten. In onderstaande grafiek wordt de formatieontwikkeling weergegeven.

Salarissen en personeelsgebonden kosten
In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2019 en meerjarig 2020 tot en met 2022.

Jaarrekening 2017

Primitieve begroting 2018

Begrotings-wijzigingen

Actuele Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Subtotaal

58.122

60.725

381

61.106

62.217

62.219

62.186

62.186

Salarislasten inclusief sociale lasten

54.064

57.096

191

57.287

57.933

57.761

57.728

57.728

Uitzendkrachten en externe deskundigheid

5.033

2.400

-33

2.367

2.403

2.403

2.403

2.403

Overige gerelateerde personeelskosten

-975

1.229

223

1.452

1.881

2.055

2.055

2.055

Subtotaal

2.839

1.880

-29

1.851

1.806

1.798

1.798

1.798

Reis- en verblijfkosten

566

768

-22

746

757

757

757

757

Onkostenvergoedingen

130

7

0

7

7

7

7

7

Opleiding, studie, cursus, congressen

1.199

981

-29

952

940

940

940

940

Overige kosten

944

124

22

146

102

95

95

95

Totaal

60.961

62.605

352

62.957

64.023

64.017

63.984

63.984

Dit overzicht toont aan dat de salarissen en personeelsgebonden kosten constant zijn voor de komende jaren.
Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten.

Jaarrekening 2017

Primitieve begroting 2018

Begrotings-wijzigingen

Actuele Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Vergoeding PS-leden

775

806

0

806

817

817

817

817

Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden

859

820

0

820

1.098

1.098

1.098

1.098

Jaarwedde CdK

167

192

0

192

195

195

195

195

Voormalig personeel / seniorenbeleid

4

510

0

510

510

510

510

510

Salaris stagiaires

40

50

0

50

50

50

50

50

Bedrijfshulpverlening

28

52

0

52

52

52

52

52

Totaal

1.873

2.430

0

2.430

2.722

2.700

2.700

2.700

Ook de begrote kosten voor bestuurders blijven in de meerjarenbegroting constant.