Context

Overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn onder 10.5 'Overhead' de kosten opgenomen van sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Het betreft onder andere Financiën, HRM, Juridische zaken en Bestuursondersteuning.