Context

Vanuit oogpunt van efficiency en effectiviteit werken de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds 2010 samen bij het concessiebeheer en -management; OV-Oost beheert alle concessies binnen Oost-Nederland. Professioneel concessiemanagement draagt bij aan een goede uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer en de gewenste doorontwikkeling tijdens de concessieperiode.

Voor alle bus- en treinconcessies gelden bestaande concessieafspraken. Op de doorontwikkeling van de concessies is het Koersdocument OV van toepassing. Het busvervoer in west-Overijssel wordt (landsdelig) opnieuw aanbesteed. De startdatum van de nieuwe concessie is december 2020.

OV-oost beheert in 2019 de volgende Overijsselse concessies:

Acties

  1. Wij monitoren de prestaties van de vervoerder binnen de bestaande concessies en sturen indien nodig bij.
  2. Wij stimuleren de doorontwikkeling van het vervoeraanbod in de concessies. Jaarlijks wordt de dienstregeling aangepast en worden afspraken gemaakt over andere ontwikkelacties. Een belangrijke maatregel in 2019 is de ingebruikname van het nieuwe busstation in Zwolle.
  3. Voor de financiële beheersbaarheid van de vervoerconcessies worden binnen de lopende busconcessies Midden Overijssel, IJsselmond en Twente maatregelen genomen of afgerond in het kader van de herijking/transitie van mobiliteit. Het openbaar vervoeraanbod wordt afgestemd met mobiliteitsalternatieven.
  4. Wij treffen vanuit OV-Oost organisatorisch en operationeel voorbereidingen voor de implementatie en het beheer van de (landsdelige) aanbesteding van het busvervoer in de concessie IJssel-Vecht.
  5. Binnen de concessies en concessie overstijgend vindt marketing van het openbaar vervoer plaats. Integrale marketing vindt onder andere plaats via de projecten Ervaar het OV en de inzet van OV-ambassadeurs.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Brief Treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/264]

Motie inzake treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/399]

Project website:

https://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/openbaar-vervoer/