Context

Wij hebben in 2017 met gemeenten afspraken gemaakt over het in balans brengen van vraag/aanbod voor bedrijventerreinen per 1 juli 2020. De uitvoering van deze afspraken monitoren wij via halfjaarlijkse regionale afstemmingsoverleggen. Ook voeren wij tweejaarlijks een prognoseonderzoek uit om vraag/aanbod goed in beeld te blijven houden en waar nodig actualiseren wij de afspraken. Wij verwachten dat de afstemmingsoverleggen ook ruimte bieden voor actuele vraagstukken op het gebied van kantoren en detailhandel.

In 2015 is de landelijke Retailagenda van start gegaan. In dat kader werken partijen samen aan het compacter maken en vitaal houden van winkelgebieden. Deze uitdaging ligt met name op lokaal niveau. Alle Overijsselse gemeenten hebben hiervoor Retaildeals afgesloten en beloven daarin dat ze stakeholders betrekken in hun besluitvorming, een concreet actieplan maken, hierbij keuzes maken in kernwinkelgebied en dit regionaal afstemmen. Wij sturen op kennisuitwisseling, samenwerking tussen gemeenten en stimuleren ondernemerschap. Wij doen dit bijvoorbeeld door het opzetten van pilots en het verzamelen en beschikbaar stellen van data over retailontwikkelingen.

In 2018 zijn de afspraken in het kader van de landelijke Retailagenda voor – in ieder geval – twee jaar verlengd. Voor het invullen van het thema regionale samenwerking in deze Retailagenda ligt het voortouw bij de provincies. Wij hebben in 2018 de uitvoering van onze afspraken in het kader van de Retaildeal tussentijds geëvalueerd.

Acties

  1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken over het in balans brengen van vraag en aanbod voor bedrijfsterreinen en actualiseren die afspraken daar waar nodig is.
  2. Wij geven uitvoering aan de gemaakte afspraken in onze Retaildeal en doen dat door provinciebrede informatie-uitwisseling, regionale afstemming en het stimuleren van gemeenten en ondernemers.
  3. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties middels gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij  Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Besluit Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie [PS/2012/107 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren [PS/2013/335 ] (bijbehorend besluit).