Context

In Europa wordt elke zeven jaar budget gereserveerd voor de Europese Structuurfondsen. Deze fondsen gebruiken wij voor regionale ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking. Voor de jaren 2014 tot en met 2020 is voor Overijssel in Europa ongeveer € 140 miljoen gereserveerd. Dit geld uit Europa krijgen wij alleen als we daarbij ook eigen middelen inzetten. Wij hebben hiervoor ongeveer 50 miljoen euro (cofinanciering) gereserveerd. We zetten de Europese middelen in voor concrete projecten in Overijssel die bijdragen aan de provinciale doelstellingen zoals energiebesparing, circulaire economie, een duurzame agrarische sector, de leefbaarheid van het platteland, innovatie in het MKB  en het samenwerken met de Duitse buren. Hiermee liggen we goed op koers.

Hoeveel geld er voor de Europese Structuurfondsen beschikbaar is na 2020 moet blijken uit de Europese onderhandelingen in 2018/2019 over de voorstellen van de Europese Commissie  (Meerjarig Financieel Kader en Verordeningen). Als provincies lobbyen wij in Brussel en Den Haag om het belang van de Europese Structuurfondsen voor de regio te onderstrepen. Vooral voor het stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking hebben wij deze middelen hard nodig.

Naast de Europese Structuurfondsen kent Europa ook Thematische fondsen, zoals het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Dit fonds wordt vooral door kennisinstellingen en bedrijven benut. Om deze innovatiefinanciering beter te benutten hebben wij samen met partners in Overijssel en Gelderland een Innovatieprofiel ontwikkeld. Wij profileren ons in Europa gezamenlijk met onze expertise rond ‘Slimme en duurzame maakindustrie’ en ‘Gezond leven’. Door in Europa als Oost Nederland gezamenlijk op te trekken met een scherp profiel,, hebben we meer invloed en vinden we makkelijker internationale partners om mee samen te werken. Dit laatste is een voorwaarde om deze fondsen te kunnen benutten.

Acties

  1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
  2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen.
  3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen meer gaat benutten. Daartoe voeren wij het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit. Bij de Thematische fondsen ligt het accent van onze bijdrage op de inbreng van capaciteit.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van regisseur, investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.