Context

De planuitwerkingsfase wordt getrokken door meerdere partners van “Samen werkt beter”. Onze insteek daarbij is een toekomstbestendige invulling. Zelfrealisatie heeft daarbinnen onze voorkeur. Dat houdt in dat we het eigendom bij anderen laten en afspraken maken over de uitvoering van de benodigde maatregelen. In 2019 zetten wij de gesprekken daartoe met de grondeigenaren voort. Dit alles overeenkomstig de beschikbare wettelijke instrumenten en de door ons opgestelde interventieladder die ook ten grondslag ligt aan de door ons vastgestelde verwervingsplannen.

Dit programma bevindt zich in de overgang van programmering naar realisatiefase. In 2019 zal in veel gebieden een begin gemaakt worden met de voorbereiding van de uitvoering (ruimtelijk plan, vergunningen). Voor de betreffende gebieden maken wij nadere afspraken met de Swb-partners over het bestuurlijk trekkerschap en wordt de projectorganisaties voor de realisatiefase ingericht.

Acties

  1. Wij ronden in 2019 voor alle Natura-2000 gebieden de voorontwerp ruimtelijke plannen af. In vrijwel alle gebieden is de voorbereiding van de uitvoering gestart.
  2. In alle gebieden waar maatregelen binnen de Natura 2000 gebieden (de zogenaamde interne maatregelen) gepland zijn, is de uitvoering door de terreinbeherende organisaties i.s.m. Overijssels Particulier Grondbezit gestart.
  3. Wij stimuleren de totstandkoming van de afronding van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN. Deze verbetervoorstellen zijn op voorspraak van partners in het beleid verankerd in 2013 en hebben anders dan de dwingende PAS / Natura 2000 opgave een vrijwillig karakter. Het streven is dat de verbetervoorstellen in 2021 zoveel mogelijk zijn afgerond. Voor de afronding van de verbetervoorstellen zijn diverse partners uit Samen werkt beter verantwoordelijk. Ook in 2019 faciliteert de provincie de uitvoering van de verbetervoorstellen.
  4. Wij voeren gesprekken met alle eigenaren in de gebieden waar de planuitwerking loopt met betrekking tot de zelfrealisatie of het beschikbaar krijgen van de benodigde gronden en de schadeloosstelling die daarbij hoort.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van regisseur, opdrachtgever, investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website ontwikkelopgave Natura 2000